X
POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU (IMS)

Mise

UniControls je špičkovým, mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb, který svůj úspěch zakládá na stabilitě, spolehlivosti a dlouhodobosti spolupráce se svými zákazníky, zaměstnanci a partnery.

Vize

Být rozhodujícím poskytovatelem speciálních ICT služeb v tuzemsku s výraznou expanzí do zahraničí. Rozvinout i řadu vlastních výrobků určených pro specifické potřeby zákazníků s ohledem na bezpečnostní standardy (SIL).

Strategie

• Orientace na zákazníka.

• Dokonalé plnění náročných přání a potřeb zákazníků.

• Neustálé prohlubování znalostí a dovedností.

• Pragmatické vedení a pozitivní motivace zaměstnanců společnosti.

• Spolupráce s akademickou obcí.

 

Cíle

• Ve vztahu k zákazníkům – chceme být velmi žádaným poskytovatelem ICT služeb.

• Ve vztahu k tradicím společnosti – chceme udržet stávající portfolio služeb.

• Ve vztahu k zaměstnancům společnosti – chceme být vyhledávaným zaměstnavatelem.

• Ve vztahu k budoucnosti – chceme růst.

• Ve vztahu k dodavatelům – chceme být atraktivním partnerem.

• Ve vztahu k akcionářům – chceme být spolehlivým zhodnotitelem

_

Zákazník

Prioritním záměrem společnosti je spokojenost našich zákazníků s kvalitou, technickou bezpečností, vysokou úrovní spolehlivosti a včasností dodávek naších produktů. Důraz klademe na zajištěni kvality, technické bezpečnosti produktů v průběhu celého životního cyklu produktu, t.j od přezkoumání požadavků zákazníka až po pozáruční servis a likvidaci produktu. Pro naplnění těchto záměrů bude započato s tvorbou partnerské obchodní sítě, včetně účinného marketingu.

Dodavatelé

Náročným výběrem dodavatelů a průběžným monitorováním a vyhodnocováním jejích výkonnosti zajišťovat vysokou kvalitu nakupovaných vstupů pro výrobu vlastních produktů. Stanovením konkrétních cílů pro jednotlivé dodavatele vést tyto dodavatele k trvalému zlepšování. V souladu s filozofií, která je založená na rozvoji partnerské spolupráce vyžadovat od dodavatelů zodpovědný přístup nejen ke kvalitě, ale i k ochraně životního prostředí, respektování pravidel bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a bezpečnosti informací.

Zaměstnanci

Personální politikou podporovat odborný růst zaměstnanců, kteří tvoří jeden z nejdůležitějších zdrojů všech interních procesů společnosti. Efektivní stimulací prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů a prvků odměňování zesilovat motivaci zaměstnanců k efektivnějším pracovním výkonům a prohlubovat tak jejích věrnost a sounáležitost ke společnosti. Cílem jsou zaměstnanci loajální k firmě, erudovaní ve svém oboru, kteří jsou náležitě motivovaní k podávání co nejlepších výkonů nejen v oblasti kvality, ale i bezpečnosti informací, ochrany životního prostředí a zodpovědnosti za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a činnostech souvisejících s řízením osob společností UniControls a. s.

Produkty

Prosazováním flexibilních technických řešení, s důrazem na bezpečnost nových produktů s ohledem na bezpečnostní standardy (SIL) a jejich využití u zákazníků v souladu se stanovenými technickými normami a legislativními požadavky, do nových perspektivních odvětví. Zkvalitnění výsledného produktu pomocí efektivního řízení projektů a konkurenceschopného a efektivního vývoje.

Komunikace

V oblasti interní komunikace provést radikální zlepšení se zaměřením na adresnost, účelnost a efektivnost. Efektivní komunikací zajišťovat systémové propojení oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na orgány státní správy, samosprávy a zdravotní zařízení.

Vedení společnosti

Vedení společnosti a všichni zaměstnanci ve vedoucích funkcích zodpovídají za zavádění, prosazování a dodržování zásad této politiky integrovaného systému managementu v jimi řízených organizačních útvarech společnosti. Vedení společnosti se zavazuje vést zaměstnance i obchodní partnery k dodržování zásad ochrany životního prostředí, BOZP a bezpečnosti informací.

Neustále zlepšování

Trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování technické úrovně a kvality výrobků, produkčních procesů, a to při současném plnění požadavků na ochranu životního prostředí, BOZP a bezpečnosti informací. Neustálým snižováním negativních dopadů environmentálních aspektů vyplývajících z činností a výrobků za normálních a mimořádných podmínek provozu zlepšovat environmentální profil společnosti. Soustavným a kvalifikovaným vyhledáváním a vyhodnocováním rizik možného ohrožení života a zdraví osob předcházet pracovním úrazům a nemocím z povolání.